Coaching & Caring

Leveringsvoorwaarden

Voorwaarden voor de programma’s, die door Coaching & Caring worden uitgevoerd.

  1. Tijdens de programma’s wordt geheimhouding gegarandeerd.
  2. Er wordt naar beste vermogen gewerkt zonder dat evenwel garanties kunnen worden gegeven voor het beoogde resultaat. Deze hangen voor het grootste gedeelte af van de implementatie van de opgedane kennis door de deelnemer. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade is steeds uitgesloten
  3. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
  4. De betalingen dienen binnen te zijn conform de afspraken die voor het specifieke programma’s gemaakt zijn. Is er sprake van een moeilijk inbare vordering dan wordt deze uit handen gegeven bij een incassobureau. De kosten daarvan zijn voor rekening van de debiteur.
  5. Bij annulering van een programma wordt er als volgt gehandeld: Annulering meer dan 30 dagen voor de startdatum : 5% annuleringskosten met een minimumbedrag van € 175,-. Annulering tot 20 dagen voor de startdatum : 50% van het totaalbedrag. Annulering minder dan 20 dagen voor de startdagen : volledig bedrag te betalen. Uiteraard kan een collega deelnemer van de eigen of een andere organisatie de vrijgevallen plek innemen. Dit moet de organisatie waar de deelnemer deel van uitmaakt zelf regelen.
  6. Indien de deelnemer tijdens het programma door onvoorziene omstandigheden uitvalt zal er gezocht worden naar een passend alternatief. Er vindt in geen geval restitutie van betaling plaats.
  7. Indien ik door onvoorziene omstandigheden vervangen moet worden dan doe ik het uiterste om te zorgen voor één of meerdere vervangers. Deze zullen van gelijk niveau zijn. Hieraan zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
  8. Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari 2013, wijzigingen voorbehouden.