Coaching & Caring

Privacyverklaring

In het kader van de dienstverlening van Coaching & Caring verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27-03-2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Joke van Hardeveld-Repelweg 4-8316 PV Marknesse-eigenaar Coaching & Caring-KvK nr 32129082000

Persoonsgegevens

Joke van Hardeveld verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

Joke van Hardeveld verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen

Joke van Hardeveld verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens worden persoonsgegevens verwerkt omdat Joke van Hardeveld hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • De bescherming van haar financiële belangen
 • De verbetering van haar diensten
 • Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Joke van Hardeveld persoonsgegevens uitwisselen. Joke van Hardeveld kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van de website en gebruikte systemen.  Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Joke van Hardeveld aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Joke van Hardeveld zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Joke van Hardeveld zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Joke van Hardeveld zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Joke van Hardeveld passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om Joke van Hardeveld een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Joke van Hardeveld verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Joke van Hardeveld- Repelweg 4- 8316PV Marknesse- jvanhardeveld@coachingencaring.nl – 0617994021

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Joke van Hardeveld, laat dit dan vooral weten. Mocht u er met haar niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27-03-2018

Joke van Hardeveld kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.